Ensi vuoden kiinteistövero

Kunnanvaltuusto päättää 30.10.ensi vuoden kiinteistöverosta

Vuonna 2008 kiinteistöveroprosentit Parikkalassa ja vertailukohteissa ovat seuraavat:
Yleinen: Suomi 0,74 Etelä-Karjala 0,91 Parikkala 0,60 Punkaharju 0,60 Rautjärvi 0,65
Vak. asunnot: Suomi 0,29 Etelä-Karjala 0,23 Parikkala0,25 Punkaharju 0,30 Rautjärvi 0,30
Muut as.rak: Suomi. 0,88 Etelä-Karjala 0,83 Parikkala 0,85 Punkaharju 0,90 Rautjärvi 0,90

Kiinteistöveroa kertyi vuonna 2008 Parikkalassa vakituisista asuinrakennuksista 226 000 euroa, muista asuinrakennuksista 209 000 euroa ja yleisen kiinteistöveron alaisista rakennuksista 153 000 ja maapohjasta 76 000 euroa.

Parikkalan kunnanhallitus päätti kokouksessa 20.10.2008 esittää valtuustolle, että valtuusto määräisi Parikkalan kiinteistöveroprosentit vuodelle 2009 seuraavasti:
Yleinen kiinteistövero 0,60
Vakituiset asuinrakennukset 0,30
Muut asuinrakennukset 0,90

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto ei vahvistaisi erikseen yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroa eikä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroa.
Edellä esitettyihin perusteisiin sisältyy sekä vakituisten asuntojen että muiden asuinrakennusten veron 0,05 prosenttiyksikön korotus, joka tuo kunnalle vajaan 60 000 euron lisätulon. Näillä perusteilla kiinteistöveron tuotoksi voidaan talousarvioon ottaa 700 000 euroa.

Kiinteistöverolain (654/92) mukaan kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistön
sijaintikunnalle kiinteistön (=maapohja ja rakennukset) verotusarvon
perusteella. Verosta vapaita ovat mm. metsä- ja maatalousmaa, yleiset
vedet ja -alueet sekä kunnan omalla alueellaan omistamat kiinteistöt.
Kiinteistöveron määrä on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kunnanvaltuusto määrää kiinteistöveroprosentit vuosittain etukäteen viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä lain
määräämien rajojen puitteissa prosentin sadasosan tarkkuudella. Pääasiassa
vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentiksi
voidaan määrätä vähintään 0,22 ja enintään 0,50. Muuhun asumiseen
käytettävien rakennusten (vapaa-ajanasunnot) veroprosentti
voidaan vaihteluvälillä 0,50 – 1,00 määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen
käytettävien rakennusten veroprosentti. Muiden rakennusten (esim.
tuotanto- ja liikerakennukset: verotuksessa vähennettävä kulu) kiinteistövero määrätään yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan, jonka vaihteluväli on 0,50 – 1,00. Samalla prosentilla määrätään kaikkien tonttien kiinteistövero.
Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosenttia koskeva erillissäännös
(Kiinteistöverolain13 a §) kuuluu seuraavasti:
“Poiketen siitä, mitä 11 §:ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun
yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan
kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä
sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä
käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun rakennuksen kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00.”
Kunta voi siis päättää erillisestä yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentista.
Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöille voidaan vahvistaa
vain yksi kaikkia kriteerit täyttäviä kiinteistöjä koskeva prosentti, joka
voi olla myös 0,00. Tällöin vapautuksen piiriin tulisivat kaikki lain mukaiset kriteerit täyttävässä yleishyödyllisessä käytössä olevat rakennukset ja maa-alueet, joiden omistajina on yhdistyksiä, säätiöitä, kirkkokuntia ja muita yhteisöjä. Mikäli yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroa ei vahvisteta erikseen, sovelletaan niihin muita käyttötarkoituksen perusteella määräytyviä prosentteja. Mahdolliset vapautukset myönnettäisiin tällöin tapauskohtaisesti hakemusten perusteella veronpoistoina.
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (1026/1999) mahdollistaa sen, että
valtuusto voi määrätä 12a §:ssä mainitun rakentamattoman rakennuspaikan
kiinteistöveroprosentin, joka on vähintään 1,00 ja enintään
3,00. Kiinteistöverolain 20a §:n mukaan kunta, joka määrää rakentamattoman
rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin, selvittää samalla
vuosittain ne rakennuspaikat, jotka täyttävät rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron edellytykset.

Lähde: Parikkalan kunnan kunnanvaltuuston esityslista 30.10.2008

Jaa juttu Facebookissa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>